Syndyk- kim jest i co może?

Proces upadłości konsumenckiej jest procedurą sądową, a te dla większości osób nadal owiane są delikatną nutką tajemnicy, do której podchodzą z dozą niepewności, a nawet strachu. Większość osób decydujących się na przeprowadzenie procesu upadłości konsumenckiej wie, że po jej ogłoszeniu do sprawy zawsze włącza się syndyk. Ale kim on właściwie jest, jakie są jego uprawnienia, jaki ma wpływ na proces upadłości  i czy naprawdę jest się czego obawiać?

Kim jest syndyk?

Syndykiem może zostać każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i równocześnie posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jest  to profesjonalny zarządca, który zostaje przydzielony do danej sprawy w momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnika. Ale tak naprawdę co robi syndyk?

Jego głównym zadaniem jest nadzorowanie procesu i pilnowanie przestrzegania praw wszystkich zaangażowanych stron. Działa on w imieniu dłużnika, ale bierze też pod uwagę konieczność zabezpieczenia interesów wierzycieli, którzy w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia postanowienia o upadłości mają obowiązek zgłosić do niego swoje roszczenia.

Do jego głównych zadań należą:

 • Ocena sytuacji finansowej- syndyk szczegółowo bada aktywa dłużnika, jego dochody, zobowiązania i potencjalną możliwość spłaty swoich długów.
 • Zarządzanie aktywami- po przeprowadzeniu analizy finansowej, syndyk przejmuje kontrolę nad majątkiem dłużnika. Co dokładnie oznacza to dla upadłego, opisujemy w dalszej części artykułu.
 • Komunikacja z wierzycielami- od momentu ogłoszenia upadłości wierzyciele rezygnują z kontaktu z dłużnikiem i to syndyk na bieżąco informuje ich o przebiegu procesu upadłości konsumenckiej i zbiera informacje o ich roszczeniach wobec dłużnika
 • Opracowanie planu spłaty- na podstawie zgromadzonych informacji i negocjacji prowadzonych z dłużnikiem, syndyk opracowuje plan spłaty części zobowiązań wobec wierzycieli
 • Reprezentacji przed sądem- to właśnie syndyk reprezentuje dłużnika przed sądem i on składa w sądzie do zatwierdzenia ostateczną formę ustalonego planu spłaty.

Jak wygląda współpraca z syndykiem w praktyce?

Po ogłoszeniu upadłości, syndyk przejmuje kontrolę nad całym majątkiem upadłego, który od dnia ogłoszenia postanowienia o upadłości wchodzi w skład masy upadłościowej i dochodzi do zajęcia wszelkich kont bankowych i zgromadzonych na nich środków. Równocześnie zawiadamia upadłego o postanowieniu i wzywa go do wypełnienia kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące m.in.:

 • posiadanych kont bankowych i ich salda
 • aktualnego stanu zgromadzonych oszczędności
 • numerów ksiąg wieczystych posiadanych nieruchomości
 • numerów rejestracyjnych pojazdów należących do upadłego
 • aktualnych dochodów i tytułów z jakich są uzyskiwane
 • sprzedaży lub zakupu nieruchomości i ruchomości o wartości powyżej 5.000zł w ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Syndyk bardzo często pyta również o:

 • aktualne koszty utrzymania (niekiedy prosi o przedstawienie rachunków)
 • stan zdrowia, prowadzone leczenie wraz z dokumentacją medyczną i kosztami
 • wykształcenie, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje

Bardzo ważne jest rzetelne i przede wszystkim zgodne z prawdą odpowiadanie na wszelkie pytania, ponieważ brak współpracy z syndykiem lub próby zatajania majątku mogą prowadzić nawet do umorzenia postępowania upadłościowego.

Syndyk często prosi o spotkanie osobiste w miejscu zamieszkania upadłego pozwalające mu na ocenę warunków mieszkaniowych upadłego, omówienie aktualnej sytuacji finansowej, przedstawienie planu działań, które będą przez niego podejmowane w dalszej części postępowania, a także odebranie oświadczeń o wydaniu i wskazaniu całego majątku. Oczywiście taka rozmowa może odbyć się telefonicznie, a dokumenty mogą zostać wysłane pocztą na adres syndyka.

Współpraca upadłego z syndykiem kończy się na ustaleniu planu spłaty i zatwierdzeniu go przez sędziego-komisarza prowadzącego postępowanie.

Syndyk- co może zabrać?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej syndyk przejmuje kontrolę nad całym majątkiem upadłego, ale mimo to ma obowiązek pozostawienia mu środków niezbędnych do życia i codziennego funkcjonowania. Zajęciu przez syndyka nie podlegają m.in:

 • dochody do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia
 • świadczenia: 500+, alimentacyjne, rodzinne, z opieki społecznej; dodatki: rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych i zasiłki dla opiekunów
 • 75% wartości pobieranej emerytury
 • przedmioty i sprzęty niezbędne do codziennego funkcjonowania tj. lodówka, kuchenka, pralka itp.

Teoretycznie reszta majątku wchodzi w skład masy upadłościowej, ale w praktyce po złożeniu odpowiedniego wniosku syndyk może wyłączyć z niej również inne składniki, np:

 • rasowe zwierzęta domowe będące własnością upadłego
 • środki transportu po wykazaniu, że są niezbędne do codziennego funkcjonowania np. do dojazdów do szkoły, pracy itp.
 • sprzęt służący do celów zarobkowych
 • trudno zbywalne składniki majątku o niskiej wartości np. stary, zużyty sprzęt elektroniczny
 • udziały w ruchomościach i nieruchomościach, których zbycie zakończyło się niepowodzeniem albo wg. oceny syndyka jest skazane na niepowodzenie i tylko wydłuży procedurę

Co koniecznie musisz wiedzieć o syndyku?

Głównym celem upadłości konsumenckiej jest przede wszystkim oddłużenie i przywrócenie równowagi finansowej osoby wnoszącej o jej ogłoszenie. Syndyk występuje w niej niczym obiektywny arbiter, mający na celu zadbanie o interesy obu stron postępowania- zaspokojenie jak największej części roszczeń wierzycieli, ale cały czas mając na uwadze dobro i możliwości finansowe upadłego. Bardzo ważna jest sprawnie przebiegająca współpraca upadłego z syndykiem, ponieważ pozwala to na pełne zrozumienie jego sytuacji i ustalenie planu spłaty korzystnego dla wszystkich uczestników postępowania.

Chcesz sprawdzić czy upadłość konsumencka jest rozwiązaniem dla Ciebie? Pozostaw swoje dane kontaktowe, co pozwoli Ci na analizę sytuacji z doświadczonym specjalistą.

Wyślij prośbę o kontakt

Ekspert oddłużeniowy przeanalizuje Twoją sytuację prawną i finansową

Opracujemy i zrealizujemy dla Ciebie dedykowaną strategię oddłużeniową oraz antywindykacyjną

  Imię i Nazwisko (*)

  E-mail (*)

  Telefon (*)

  Prosze o kontakt w godzinach: