C&W Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łochowie

(ul. 1 Maja 2/306, 07-130 Łochów),

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000811895

  1. Postanowienia ogólne

1.1 Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (dalej: „Ustawa”) C&W Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łochowie (ul. 1 Maja 2/306, 07-130 Łochów), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000811895 (dalej: „Spółka”) ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: „Regulamin”).

1.2 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez C&W Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łochowie usług drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem witryny WWW dostępnej w Internecie pod adresem www.tarczadlaciebie.pl.

1.3 Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem naszych portali internetowych.

2. Definicje

2.1 „informacja handlowa” oznacza każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku C&W Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łochowie (ul. 1 Maja 2/306, 07-130 Łochów), z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Spółkę.

2.2 „usługa elektroniczna” oznacza usługę wykonaną przez Spółkę poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetwarzania, w tym cyfrowej kompresji oraz ich przechowywania, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z późniejszymi zmianami).

2.3 „usługobiorca” oznacza osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Usług lub w jakikolwiek inny sposób – zgodnie z prawem – korzysta ze stron WWW udostępnianych przez Spółkę określonej jako „usługodawca”, „Spółka” oznacza C&W Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łochowie, ul. 1 Maja 2/306, 07-130 Łochów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000811895.

2.4 „system teleinformatyczny” oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

3. Rodzaje i zakres usług

3.1 Spółka świadczy usługi elektroniczne polegające na dostępie do platformy internetowej za pośrednictwem której możliwe jest nawiązywanie kontaktu przez Usługobiorcę z przedstawicielami Spółki.

4. Warunki świadczenia usług

4.1 Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług informacyjnych, o których mowa w pkt 3.1 są następujące:

-połączenie z siecią Internet;

-przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.

4.2 Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Spółkę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Spółka może uniemożliwić dostęp do tych danych. Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Spółka zawiadomi Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.

4.3 W przypadku transmisji danych przez Spółkę, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane dane pod warunkiem:

– nieinicjowania transmisji;

– niedokonywania wyboru odbiorcy;

– nieusuwania oraz nie modyfikowania danych będących przedmiotem transmisji.

4.4 Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowania transmisji.

4.5 W przypadku pośredniego przechowywania danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie Usługobiorcy, Spółka nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:

– nie usuwa ani nie modyfikuje danych;

– posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania;

– nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.

4.6 Zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas poniższą informacją na temat plików cookies. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

5.Zawarcie i rozwiązanie umowy

5.1 Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Spółkę z Usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Usługi.

5.2 Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW, o której mowa w pkt 1.2 niniejszego Regulaminu, w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

5.3 Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Tekst regulaminu może być wydrukowany oraz utrwalony przez Usługobiorcę.

5.4 Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z zamówionej Usługi. Skutki prawne zakończenia korzystania z zamówionej usługi określają obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.

6. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

6.1 Spółka będzie miała dostęp do danych przetwarzanych przez Usługobiorcę w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi, o którym mowa w pkt. 3.1. Spółka zobowiązuje się traktować te dane jako informacje poufne. Ponadto Zleceniobiorca oświadcza, że spełnia wymogi rozdziału 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

7. Zgoda na przetwarzanie danych Usługobiorcy

7.1 Każdorazowo korzystając z Usługi Usługobiorca może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych Usługobiorcy udostępnionych Spółce, w związku ze świadczeniem przez Spółkę usługi w celu prowadzenia reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług oraz na nie usuwanie oznaczeń identyfikujących Usługobiorcę, zakończenie sieci telekomunikacyjnej i systemu teleinformatycznego, z którego korzystał.

8. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej

8.1 W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem, postanowieniami umów wiążących Usługobiorcę ze Spółką lub obowiązującymi przepisami, Spółka ma prawo do wykorzystania danych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

8.2 W razie otrzymania przez Spółkę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Spółka. może uniemożliwić dostęp do tych danych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.

8.3 Spółka nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością platformy, bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.

W szczególności Spółka nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez Usługobiorcę określonych czynności prawnych, prowadzonych w imieniu własnym lub cudzym, gdy użytkownik przy podejmowaniu tych czynności kierował się w jakiejkolwiek mierze treściami prezentowanymi w platformie.

W szczególności Spółka nie odpowiada również za skutki podania w platformie informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, nieaktualnych, nieścisłych, czy też z innego powodu niezgodnych z rzeczywistością.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2021r..

9.2 Spółka ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w witrynie WWW, o której mowa w pkt 1.2.

9.3 Prawem właściwym jest prawo polskie.