JAK UNIKNĄĆ SPOTKANIA Z KOMORNIKIEM?

Najlepszym rozwiązaniem jest nie dopuścić do sytuacji wszczęcia przeciwko Tobie egzekucji komorniczej – czyli unikać sytuacji w której nie regulujesz swoich długów, a Twoi wierzyciele uzyskają przeciwko Tobie prawomocne nakazy zapłaty. Jak wiemy nie zawsze wszystko jest takie proste ..

Dlatego nawet jeśli masz długi lub problem z ich terminowym regulowaniem to zadbaj o swoje interesy. Skonsultuj się z ekspertami oddłużeniowymi Tarczy dla Ciebie i dowiedz się jak zabezpieczyć swój majątek przed komornikiem i jak bronić się przed lichwiarskimi firmami chwilówkowymi!

Pomożemy Ci wynegocjować ugody z wierzycielami, rozłożyć Twoje zobowiązania na raty, a nawet umorzyć część z nich! Pamiętaj, że Ty również masz swoje prawa, które pozwalają Ci się bronić przed utratą majątku i agresywną windykacją.

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy oddłużeniowej i stwórz z nami strategię rozwiązania swoich problemów finansowych!

Co warto wiedzieć o egzekucji komorniczej?

Egzekucja komornicza to ostatni etap procesu windykacji długu. Komornik w naszym życiu pojawia się, kiedy nie spłacamy swoich długów, a nasi wierzyciele wykorzystali już polubowne – w tym ewentualnie podjęte po orzeczeniu sądu – sposoby odzyskania pieniędzy.

Komornik może prowadzić postępowanie egzekucyjne tylko wówczas, gdy posiada wobec dłużnika tytuł wykonawczy – tytuł egzekucyjny, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności. Najczęściej będzie to wyrok, bądź sądowy nakaz zapłaty zaopatrzony w adnotację sądu, że orzeczenie jest prawomocne i należy je wykonać.

Aby zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, wierzyciel musi złożyć u komornika pisemny wniosek o wszczęcie egzekucji oraz oryginał tytułu wykonawczego.

Następnie dłużnik otrzymuje informację o wszczęciu przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego i rozpoczętych czynnościach egzekucyjnych. Wysyłana jest ona pisemnie, listem poleconym. W przypadku braku możliwości doręczenia listu komornik może osobiście stawić się u dłużnika, aby poinformować go o rozpoczynającym się postępowaniu. Osoba zadłużona zostaje też wezwana do złożenia wykazu swojego majątku. Musi podać liczbę i wartość posiadanych ruchomości i nieruchomości, a także wysokość i rodzaj swoich dochodów.

Koszty prowadzenia egzekucji ponosi dłużnik. Znaczy to, że obok należności określonych wyrokiem komornik z zajętych wierzytelności potrącał będzie również koszty egzekucyjne. Postępowanie trwa tak długo aż wszystkie należności nie zostaną ściągnięte od dłużnika lub – jeżeli nie posiada majątku i dochodów – do momentu uznania przez komornika, że dalsze prowadzenie egzekucji jest bezcelowe. W takim przypadku postępowanie jest umarzane a jego koszty powiększają istniejący dług.

Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi, który pozostaje w związku małżeńskim komornik może prowadzić egzekucję nie tylko z majątku osobistego dłużnika, ale także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych przez niego działalności zarobkowej oraz z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych.

Prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego małżonków wymaga uzyskania przez wierzyciela klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem jej odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową. Warunkiem do uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika jest wykazanie przez wierzyciela dokumentem (urzędowym lub prywatnym), że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka.

Powyższe ma szczególne znaczenie w przypadku skierowania egzekucji do nieruchomości, która wchodzi w skład majątku wspólnego dłużnika. W takim wypadku tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego. Dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom.

Małżonek dłużnika ma prawo sprzeciwić się zajęciu nieruchomości, a o złożonym sprzeciwie komornik niezwłocznie zawiadamia wierzyciela, który w terminie tygodniowym powinien wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika pod rygorem umorzenia egzekucji z nieruchomości.

Komornik na podstawie tytułu wykonawczego ma za zadanie zaspokoić roszczenia wierzyciela. W tym celu może zająć:

 • pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych,
 • część wynagrodzenia dłużnika z tytułu umowy o pracę,
 • część lub całość wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • część renty, emerytury oraz dochodów z innych tytułów,
 • zwrot podatku z Urzędu Skarbowego,
 • ruchomości (np. sprzęt RTV, samochód) i nieruchomości (np. dom, ziemię rolniczą) należące do dłużnika,
 • prawa autorskie (np. prawo do udzielania zgody na publikowanie książek) oraz inne prawa niematerialne, możliwe do spieniężenia,
 • środki ulokowane w akcjach oraz papierach wartościowych,
 • zwierzęta domowe i gospodarskie.

Więc, czego komornik nie może zająć?

 • Co najmniej 50% wypłaty uzyskiwanej w ramach umowy o pracę. W przypadku zasądzenia długów alimentacyjnych, komornik może zająć, aż 60% wynagrodzenia.
 • Części oszczędności zebranych na koncie bankowym. Komornik musi zostawić na nim co najmniej kwotę równą 75 proc. najniższej krajowej pensji.
 • Zasiłku socjalnego dla bezrobotnych, gdyż stanowi wynagrodzenie poniżej minimalnej kwoty wynagrodzenia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dług obejmuje niepłacone alimenty. W takim przypadku, komornik musi zostawić 40% zasiłku.
 • Świadczeń rodzinnych (np. 500+) oraz alimentów oraz innych świadczeń rodzinnych i społecznych wymienionych w art. 833 § 6 kpc np. dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych, porodowych, dla sierot, zasiłków dla opiekunów czy świadczeń z pomocy społecznej,
 • 13 oraz 14 emerytury, jako świadczenie dodatkowe, są wyłączone z egzekucji komorniczej.
 • Przedmiotów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie m.in.: lodówka, piekarnik, pralka, kuchenka, znajdujących się w miejscu zamieszkania.
 • Przedmioty niezbędne do wykonywania zawodu i zarobkowania – ubrania robocze, narzędzia, samochód. Należy pamiętać, że fakt potrzeby danego przedmiotu do realizowania swoich obowiązków należy odpowiednio udowodnić.
 • Przedmiotów niezbędnych do nauki (np. książki, przybory naukowe, biurko) oraz sprawowania obrzędów związanych z kultem religijnym (np. obrazy, ołtarzyki, figurki świętych).
 • Środków farmaceutycznych i lekarstw potrzebnych na okres trzech miesięcy.
 • Przedmioty pierwszej potrzeby: pościel, bielizna, ubrania codzienne, zapasy żywności i opału wystarczające na okres jednego miesiąca.
 • Przedmiotów niezbędnych do funkcjonowania ze względu na stan zdrowia dłużnika lub członków rodziny, np. wózek inwalidzki, łóżko rehabilitacyjne.

Komornik nie może zająć rzeczy, które nie należą do osoby zadłużonej, nawet jeśli znajdują się one w jej mieszkaniu. Nie zajmie też środków z alimentów, świadczeń rodzinnych i świadczeń z opieki społecznej.

Umów się na darmową konsultację z naszymi ekspertami prawnymi i dowiedz się jak zabezpieczyć swój majątek przed komornikiem!

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONTAKTOWY!

Wyślij prośbę o kontakt

Ekspert oddłużeniowy przeanalizuje Twoją sytuację prawną i finansową

Opracujemy i zrealizujemy dla Ciebie dedykowaną strategię oddłużeniową oraz antywindykacyjną

  Imię i Nazwisko (*)

  E-mail (*)

  Telefon (*)

  Prosze o kontakt w godzinach: